Algemene voorwaarden – Bright Workwear

ALGEMENE BEPALINGEN/DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bright Workwear: de besloten vennootschap Company2Wear B.V. gevestigd te Sassenheim tevens handelend onder naam Bright Workwear.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Bright Workwear een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.

1.3 Producten: alle goederen die Bright Workwear in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bright Workwear en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Bright Workwear en de opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien Bright Workwear daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

2.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen waarmee, zoveel als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, staan vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW.

3.2 De overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand doormiddel van schriftelijke aanvaarding van de offerte van Bright Workwear door de opdrachtgever of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Bright Workwear van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Bright Workwear is niet verantwoordelijk voor schrijffouten.

PRIJZEN
4.1 De door Bright Workwear vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld euro’s en zijn exclusief BTW.

4.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.

4.3 Bright Workwear is gerechtigd prijzen te verhogen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst. In dit geval is de opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

LEVERING EN VERZENDING OP RISICO VAN DE KOPER
5.1 Voor standaardverzending vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de tarieven van de parcel waarmee de bestelling zal worden verzonden. De hoogte van deze bijdrage wordt vermeld op de orderbevestiging.

5.2 Voor leveringen buiten Nederland doch binnen de EU vragen wij een bijdrage overeenkomstig met de tarieven van de parcel waarmee de bestelling zal worden verzonden. De hoogte van deze bijdrage wordt vermeld op de orderbevestiging.

5.3 Zoekgeraakte zendingen worden niet door Bright Workwear vergoed. Om te voorkomen dat de zending zoek raakt, kan Bright Workwear uw zending, tegen meerprijs, aangetekend verzenden.

4.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

FACTUUR EN BETALING
6.1 De factuur is gebaseerd op het in de offerte vermelde bedrag inclusief bijzondere afspraken.

6.2 Betalingen of aanbetalingen dienen vooruit te geschieden via een overschrijving of telebankieren.
Zodra uw betaling ontvangen is zullen wij tot bestelling, productie en verzending overgaan.

6.3 Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen zal Bright Workwear tevens naast de prijzen ook de kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zoals verzend- en materiaalkosten, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

6.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen dan wel te verrekenen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente, welke 2 procentpunten hoger ligt dan de wettelijke rente, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.5 In geval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief conform de voorwaarden van Credifixx.

KLACHTEN EN GESCHILLEN
7.1 De opdrachtgever dient klachten over de opdracht zo spoedig mogelijk aan Bright Workwear kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Bright Workwear te melden.

7.2 Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Bright Workwear is nimmer aansprakelijk voor schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en winstderving.

8.2 Bij sterke en onacceptabele afwijkingen van de bedrukkingen of borduringen en/of beschadiging van het bedrukte of geborduurde aangeboden product, wordt een vergoeding verleend door Bright Workwear ter hoogte van de prijs van de bedrukkingen of borduringen, doch altijd met een maximum van 50% van de prijs van het beschadigde product. Een vergoeding voor beschadigde en/of kwalitatief lagere bedrukkingen of borduringen wordt niet verleend indien Bright Workwear vooraf schriftelijk (dit kan dus ook per e-mail) aan de opdrachtgever heeft laten weten dat de kwaliteit van het (aangeleverde) product dermate laag is zodat er een sterk vergroot risico bestaat van beschadiging en/of dat de kwaliteit van de bedrukking of borduring niet voldoet aan de normaal te verwachten standaardkwaliteit bij soortgelijke borduringen op kwalitatief betere producten.

8.3 Bright Workwear is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen en/of informatie of informatiedragers.

8.4 Wij kunnen artikelen die gedragen, beschadigd of kwijtgeraakt zijn, of op andere wijze niet aan onze richtlijnen voldoen, niet als retourzending accepteren.

WIJZIGING, INTREKKING VAN OPDRACHTEN
9.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Bright Workwear gerechtigd de termijn en/of de factuur aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

9.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever om wat voor reden dan ook wordt ingetrokken, is hij betaling van het volledige overeengekomen bedrag met betrekking tot de opdracht verschuldigd.

OVERMACHT
10.1 Bright Workwear is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, vertraagde verstrekking aan Bright Workwear van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten, ziekte van werknemers ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van Bright Workwear.

10.2 In geval van overmacht aan de zijde van Bright Workwear, worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan een maand zijn zowel Bright Workwear zals opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Bright Workwear, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door Bright Workwear gedane leveringen aan Bright Workwear is verschuldigd, inclusief eventuele rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

RETENTIERECHT
12.1 Op alle producten van of namens de opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Bright Workwear bevinden, heeft Bright Workwear het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Bright Workwear heeft voldaan.

12.2 Bright Workwear is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de opdrachtgever.

ONTBINDING
13.1 Bright Workwear is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

13.2 Indien Bright Workwear door omstandigheden, die niet voor zijn rekening komen, niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop Bright Workwear geen invloed kan uitoefenen.

BORDUURKAART(EN)
14.1 Voor het uiteindelijke technisch borduurproces is het noodzakelijk dat voor elk beeldmerk (afbeelding of logo e.d.) een zo genaamde “borduurkaart” wordt aangemaakt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht die echter niet de werkelijke arbeidskosten dekken. De borduurkaarten kunnen door een opdrachtgever bij beëindiging van de relatie met Bright Workwear worden opgevraagd. Voor het dan alsnog kostendekkend maken, als ook voor de te verrichten administratie en overige handelingen, wordt € 125,– in rekening gebracht per opgevraagde borduurkaart.

AUTEURSRECHTEN
15.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Bright Workwear het auteursrecht op de Bright Workwear vervaardigde, aangepaste of anderszins in het kader van de opdracht gebruikte logo’s of andere afbeeldingen. De opdrachtgever vrijwaart Bright Workwear tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met uitvoering van de overeenkomst.

PRIVACY
16.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bright Workwear gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

TOEPASSELIJK RECHT
17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bright Workwear en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.